paper.yml
Vào file paper.yml và chỉnh như sau

max-auto-save-chunks-per-tick

  Mô tả: Số lượng chunk server sẽ lưu trong 1 tick
  Mặc định: 24
  Khuyến nghị: 6

optimize-explosions

  Mô tả: Thuật toán tối ưu explosion bằng cách cache các entity
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true

mob-spawner-tick-rate

  Mô tả: Mob spawner sẽ tính toán khu vực có thể spawn được mob và spawn ra mob trong bao nhiêu tick
  Mặc định: 1
  Khuyến nghị: 2

game-mechanics

  disable-chest-cat-detection
   Mô tả: Cho phép người chơi mở rương khi có cate ngu ngồi trên
   Mặc định: false
   Khuyến nghị: true

container-update-tick-rate

  Mô tả: Thời gian server cập nhật container và kho đồ người chơi
  Mặc định: 1
  Khuyến nghị: 3

grass-spread-tick-rate

  Mô tả: Thời gian tính bằng tick mà server sẽ mọc cỏ, tăng giá trị này lên sẽ làm cỏ mọc và lan ra chậm hơn
  Mặc định: 1
  Khuyến nghị: 4

despawn-ranges

  soft
   Mô tả: Khoảng cách block từ người chơi mà các entity sẽ bị despawn ngẫu nhiên
   Mặc định: 32
   Khuyến nghị: 28
  hard
   Mô tả: Khoảng cách block từ người chơi mà các entity sẽ bị despawn
   Mặc định: 128
   Khuyến nghị: 96

hopper

  disable-move-event
   Mô tả: Tắt hoàn toàn event InventoryMoveItemEvent cho hopper, có thể cải thiện hiệu năng nhưng có thể xung đột với các plugin protection hoặc plugin nào đang listen event trên
   Mặc định: false
   Khuyến nghị: trủe
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

non-player-arrow-despawn-rate

  Mô tả: Thời gian mũi tên bắn từ các entity không phải người chơi như Skeleton bị despawn
  Mặc định: -1
  Khuyến nghị: 60

creative-arrow-despawn-rate

  Mô tả: Thời gian mũi tên bắn từ người chơi đang ở chế độ sáng tạo sẽ bị despawn
  Mặc định: -1
  Khuyến nghị: 60

prevent-moving-into-unloaded-chunks

  Mô tả: Ngăn người chơi đi vào các chunk chưa được load
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

use-faster-eigencraft-redstone

  Mô tả: Thuật toán redstone nhanh hơn
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

anti-xray

  enabled
   Mô tả: Bật/tắt anti xray tích hợp trong PaperMC
   Mặc định: false
   Khuyến nghị: true

update-pathfinding-on-block-update

  Mô tả: Bật tắt tính năng pathfinding của mob sẽ block được cập nhật trong 1 world, tắt đi có thể cải thiện hiệu năng đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng đến cơ chế game.
  Mặc định: true
  Khuyến nghị: false

entity-per-chunk-save-limit

  Mô tả: Giới hạn các entity được lưu trong một chunk
  experience_orb:
   Mặc định: -1
   Khuyến nghị: 16
  arrow:
   Mặc định: -1
   Khuyến nghị: 16
  dragonfireball:
   Khuyến nghị: 3
  egg
   Khuyến nghị: 8
  ender_pearl:
   Khuyến nghị: 8
  fireball:
   Khuyến nghị: 8
  firework:
   Khuyến nghị: 8
  largefireball:
   Khuyến nghị: 8
  lingeringpotion:
   Khuyến nghị: 8
  llamaspit:
   Khuyến nghị: 8
  shulkerbullet:
   Khuyến nghị: 8
  sizedfireball
   Khuyến nghị: 8
  snowball
   Khuyến nghị: 8
  spectralarrow:
   Khuyến nghị: 16
  splashpotion:
   Khuyến nghị: 3
  thrownexpbottle:
   Khuyến nghị: 3
  trident:
   Khuyến nghị: 16
  witherskull:
   Khuyến nghị: 4
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!
Last modified 1mo ago