paper.yml
Tối ưu lại paper.yml

max-auto-save-chunks-per-tick

 • Mô tả: Số lượng chunk server sẽ lưu trong 1 tick
 • Mặc định: 24
 • Khuyến nghị: 6

optimize-explosions

 • Mô tả: Thuật toán tối ưu explosion bằng cách cache các entity
 • Mặc định: false
 • Khuyến nghị: true

mob-spawner-tick-rate

 • Mô tả: Mob spawner sẽ tính toán khu vực có thể spawn được mob và spawn ra mob trong bao nhiêu tick
 • Mặc định: 1
 • Khuyến nghị: 2

game-mechanics

 • disable-chest-cat-detection
  • Mô tả: Cho phép người chơi mở rương khi có cate ngu ngồi trên
  • Mặc định: false
  • Khuyến nghị: true

container-update-tick-rate

 • Mô tả: Thời gian server cập nhật container và kho đồ người chơi
 • Mặc định: 1
 • Khuyến nghị: 3

grass-spread-tick-rate

 • Mô tả: Thời gian tính bằng tick mà server sẽ mọc cỏ, tăng giá trị này lên sẽ làm cỏ mọc và lan ra chậm hơn
 • Mặc định: 1
 • Khuyến nghị: 4

despawn-ranges

 • soft
  • Mô tả: Khoảng cách block từ người chơi mà các entity sẽ bị despawn ngẫu nhiên
  • Mặc định: 32
  • Khuyến nghị: 28
 • hard
  • Mô tả: Khoảng cách block từ người chơi mà các entity sẽ bị despawn
  • Mặc định: 128
  • Khuyến nghị: 96
1
monster:
2
soft: 30
3
hard: 56
4
creature:
5
soft: 30
6
hard: 56
7
ambient:
8
soft: 30
9
hard: 56
10
axolotls:
11
soft: 30
12
hard: 56
13
underground_water_creature:
14
soft: 30
15
hard: 56
16
water_creature:
17
soft: 30
18
hard: 56
19
water_ambient:
20
soft: 30
21
hard: 56
22
misc:
23
soft: 30
24
hard: 56
Copied!

hopper

 • disable-move-event
  • Mô tả: Tắt hoàn toàn event InventoryMoveItemEvent cho hopper, có thể cải thiện hiệu năng nhưng có thể xung đột với các plugin protection hoặc plugin nào đang listen event trên
  • Mặc định: false
  • Khuyến nghị: trủe
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

non-player-arrow-despawn-rate

 • Mô tả: Thời gian mũi tên bắn từ các entity không phải người chơi như Skeleton bị despawn
 • Mặc định: -1
 • Khuyến nghị: 60

creative-arrow-despawn-rate

 • Mô tả: Thời gian mũi tên bắn từ người chơi đang ở chế độ sáng tạo sẽ bị despawn
 • Mặc định: -1
 • Khuyến nghị: 60

prevent-moving-into-unloaded-chunks

 • Mô tả: Ngăn người chơi đi vào các chunk chưa được load
 • Mặc định: false
 • Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

use-faster-eigencraft-redstone

 • Mô tả: Thuật toán redstone nhanh hơn
 • Mặc định: false
 • Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

anti-xray

 • enabled
  • Mô tả: Bật/tắt anti xray tích hợp trong PaperMC
  • Mặc định: false
  • Khuyến nghị: true

update-pathfinding-on-block-update

 • Mô tả: Bật tắt tính năng pathfinding của mob sẽ block được cập nhật trong 1 world, tắt đi có thể cải thiện hiệu năng đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng đến cơ chế game.
 • Mặc định: true
 • Khuyến nghị: false

entity-per-chunk-save-limit

 • Mô tả: Giới hạn các entity được lưu trong một chunk
 • experience_orb:
  • Mặc định: -1
  • Khuyến nghị: 16
 • arrow:
  • Mặc định: -1
  • Khuyến nghị: 16
 • dragonfireball:
  • Khuyến nghị: 3
 • egg
  • Khuyến nghị: 8
 • ender_pearl:
  • Khuyến nghị: 8
 • fireball:
  • Khuyến nghị: 8
 • firework:
  • Khuyến nghị: 8
 • largefireball:
  • Khuyến nghị: 8
 • lingeringpotion:
  • Khuyến nghị: 8
 • llamaspit:
  • Khuyến nghị: 8
 • shulkerbullet:
  • Khuyến nghị: 8
 • sizedfireball
  • Khuyến nghị: 8
 • snowball
  • Khuyến nghị: 8
 • spectralarrow:
  • Khuyến nghị: 16
 • splashpotion:
  • Khuyến nghị: 3
 • thrownexpbottle:
  • Khuyến nghị: 3
 • trident:
  • Khuyến nghị: 16
 • witherskull:
  • Khuyến nghị: 4
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

delay-chunk-unloads-by

 • Mô tả: Tùy chỉnh cho chunk sẽ tiếp tục load trong bao lâu khi người chơi rời khỏi chunk đó, giảm tải cho server khi không phải load-unload liên tục. Đặt giá trị quá cao sẽ khiến nhiều chunk được load cùng một lúc, ở những khu vực có người chơi thường xuyên thì cách tốt nhất là cứ để nó load thay vì load-unload liên tục.
 • Mặc định: 10s
 • Khuyến nghị: Để nguyên

armor-stands-tick

 • Mô tả: Ngăn armor stands bị đẩy bởi nước hoặc ảnh hưởng bởi trọng lực, nếu bạn sử dụng plugin có tác động vào armor stands thì hãy đặt giá trị về true
 • Mặc định: true
 • Khuyến nghị: false
Last modified 1mo ago