purpur.yml
Tối ưu lại purpur.yml

use-alternate-keepalive

 • Mô tả: Bật nên sẽ gửi keepalive packet đến người chơi mỗi giây và sẽ chỉ kick người chơi vì timeout nếu người chơi không phản hồi trong 30 giây
 • Mặc định: false
 • Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

entities-can-use-portals

 • Mô tả: Ngăn entity sử dụng portal
 • Mặc định: true
 • Khuyến nghị: false
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

dolphin

 • disable-treasure-searching
  • Mô tả: Ngăn dolphin tìm kho báu
  • Mặc định: false
  • Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

teleport-if-outside-border

 • Mô tả: Dịch chuyển về spawn nếu bạn ra khỏi world border
 • Mặc định: false
 • Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!
Last modified 1mo ago