purpur.yml
Mở file purpur.yml và chỉnh như sau

use-alternate-keepalive

  Mô tả: Bật nên sẽ gửi keepalive packet đến người chơi mỗi giây và sẽ chỉ kick người chơi vì timeout nếu người chơi không phản hồi trong 30 giây
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true

dont-send-useless-entity-packets

  Mô tả: Ngăn server gửi các entity packet không cần thiết
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

entities-can-use-portals

  Mô tả: Ngăn entity sử dụng portal
  Mặc định: true
  Khuyến nghị: false
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

dolphin

  disable-treasure-searching
   Mô tả: Ngăn dolphin tìm kho báu
   Mặc định: false
   Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

teleport-if-outside-border

  Mô tả: Dịch chuyển về spawn nếu bạn ra khỏi world border
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!
Last modified 1mo ago