Linux CPU scaling
Hiệu năng của CPU trên một số hosting Linux
Một vài host thường đặt ở chế độ Power Saving, điều này có thể làm giảm 25% hiệu năng của CPU và khả năng xử lý đơn nhân sẽ bị giảm
Dành cho Debian/Ubuntu
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
  • Xem performance profile của CPU
echo "performance" | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
  • Đặt performance profile về hiệu năng cao
Last modified 1mo ago
Copy link