Lưu ý về TPS
TPS chưa phải yếu tố đánh giá server có lag hay không
Rất nhiều người nghĩ rằng, TPS của server càng cao thì server sẽ không lag. Tuy nhiên suy nghĩ này sai hoàn toàn, ngoài TPS thì còn một nhân tố nữa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của server đó là MSPT (Millisecond per ticks)
MSPT là thời gian mà một ticks cần để chạy, MSPT ổn định sẽ ở 50ms.
Có thể xem MSPT hiện tại bằng lệnh /mspt
Last modified 1mo ago
Copy link