Sử dụng Mob Stacker
Có nên sử dụng Mob Stacker ?
Câu trả lời là không nên dùng, việc stack các mob được spawn tự nhiên sẽ gây lag nhiều hơn là không stack vì server sẽ liên tục spawn những mob đó ra. Với những server lớn sử dụng nhiều spawner thì có thể chấp nhận được
Last modified 1mo ago
Copy link