Giải thích thuật ngữ
Giải thích các thuật ngữ được dùng trong bài

Giải thích thuật ngữ

  • TPS: Viết tắt của Tick Per Second. Minecraft chạy trên 20 tick - mỗi giây bằng 20 tick.
  • Timings Report: Công cụ phân tích server, được tích hợp sẵn. Giúp bạn biết được trong một khoảng thời gian nào đó, máy chủ xử lí tác vụ nào, trong thời gian bao lâu, chủ yếu giúp bạn kiểm tra hiệu năng của server.
  • Minecraft Server Software: Phần mềm dùng để chạy server, ví dụ: Spigot, Paper, Bukkit...
  • Ping: Khoảng thời gian giữa việc người chơi "gửi" một thông tin nào đó lên server và server "trả về" thông tin tương ứng. Nói ngắn gọn là độ trễ của việc trao đổi thông tin giữa server và người chơi.
  • FPS: Viết tắt của Frame Per Second - số khung hình một giây.
  • Entity: Các thực thể trong game như mob...
Last modified 1mo ago
Copy link