Ping - Connection Lag
Do mạng của bạn actually

Ảnh hưởng của Ping

Ping
Ảnh hưởng
1 -> 90
Mượt nhất.
91 -> 179
Tốt, một số server PvP có thể hơi khó chịu.
180 -> 299
Kém, lag rõ rệt ở các tác vụ như tương tác với block, người chơi.
299+
Cực kém, hầu như không thể chơi được
Last modified 4mo ago
Copy link